Poslovnik o radu žirija za dodelu nagrade „Stevan Mokranjac“ za muzičko stvaralaštvo

1. Žiri može da radi i odlučuje samo u punom sastavu.

2. Odluka se može doneti samo na osnovu realnog uvida u dela koja se razmatraju – zvučnog, a ako je u pitanju muzičko-scensko delo i vizuelnog. Radi toga su svi članovi žirija dužni da prisustvuju svakom premijernom izvođenju, a u slučaju nemogućnosti – da se s delom upoznaju preko snimka.

3. Obaveza je autorâ delâ koja se prvi put izvode, da u sopstvenom interesu, na vreme skrenu pažnju sekretaru žirija na termin premijere, a takođe da ga, po mogućnosti snabdeju snimkom i partiturom.

4. Sekretar žirija ima dužnost da, prema informaciji autora, evidentira svako prvo izvođenje, da o njemu blagovremeno obavesti sve članove žirija, a u slučaju izvođenja van Beograda da obezbedi odgovarajući snimak, ukoliko postoji.

4a. U slučaju, kada je jedan autor imao dva ili više premijernih izvodjenja svojih kompozicija u prethodnoj godini, Sekretar ili Predesdnik žirija će mu tražiti, da se sam/sama odluči, koja od njih treba da udje u konkurenciju.

5. Osim slušnog (i eventualno vizuelnog) uvida, članovi žirija su dužni da delo upoznaju i preko partiture, koju pribavlja sekretar žirija.

6. Preliminarni sastanak žirija održava se do kraja februara, kojom prilikom se evidentiraju do tada prispeli predlozi, kao i oni koje lično podnose pojedini članovi žirija. Po potrebi, sekretar organizuje upoznavanje žirija, ili pojedinih članova sa delima čijem prvom izvođenju nisu prisustvovali.

7. Na prvom selekcionom sastanku žirija utvrđuje se konačna lista predloga i, ako je potrebno, organizuje upoznavanje preko snimka sa delima predloženim do isteka zvaničnog roka. U ovoj fazi, ukoliko neki autori imaju dva ili više dela u konkurenciji, članovi žirija se – dogovorno – odlučuju za samo po jedno od svakog autora, koje ostaje u konkurenciji. Ovo stoga, da se ne bi desilo da se bodovi namenjeni jednom autoru podele na dva ili više dela. Kada je konačna lista utvrdjena svi članovi žirija izjašnjavaju se, da li smatraju, da medju predloženim delima postoji takvo, koje može da ponese «Mokranjčevu nagradu». U slučaju potvrdnog odgovora ime se ne pominje. Ako postoje bar tri pozitivna odgovora, postupak se nastavlja, tj. sledi svodjenje užeg izbora od 3 dela, a ako ne postoje 3 pozitivna odgovora, izbor za Mokranjčevu nagradu se obustavlja.

8. Svaki član žirija rangira prvih 5 kompozicija u bodovima od 5-1, jednovremeno i tajno, ali sa potpisom.
a) Ako se pri svodjenju užeg izbora desi da jednom delu tri člana žirija daju po 5 bodova, postupak se obustavlja, jer je samim tim pobednik odredjen.
b) Ako se to ne desi, tri dela koja u ukupnom redosledu dobiju najviše bodova ulaze u uži izbor.
c) Izuzetno, ako se na 3. mestu nalazi više dela sa istim brojem bodova, sva ulaze u uži izbor.

9. Nominovana dela se objavljuju u medijima.

10. Pre konačne odluke organizuje se još jedno zajedničko preslušavanje dela koja su ušla u uži izbor. Odmah potom sledi i završni postupak donošenja odluke: svaki član žirija utvrđuje svoj predlog za nagradu uz usmeno obrazloženje svog izbora. U slučaju da ni jedno delo ne dobije većinu glasova žirija (3), glasanje se ponavlja za dva dela sa najvećim brojem glasova*. Ukoliko ni posle ponovljenog glasanja ni jedno od dva dela ne dobije većinu glasova žirija, nagrada se za tu godinu ne dodeljuje.

11. Ceo postupak odlučivanja mora se sprovesti mesec dana pre održavanja Međunarodne Tribine kompozitora

_______________________________________
* Ovo zato, jer je postojeća formulacija mišljena prema 3 dela u užem izboru. Medjutim, ako se desi ono, da na trećem mestu budu 2 ili cak 3 dela sa istim brojem bodova, onda postojeća formulacija ne pogadja cilj, tj. ne ostaju samo 2 najbolja, nego više njih.

ALTERNATIVA FORMULACIJE: (t. 10. – treća rečenica) U slučaju da ni jedno delo ne dobije većinu glasova žirija (3), ide se u drugi krug glasanja – u kome ostaje kandidat, odnosno kandidati, koji su dobili 2 glasa.

(moguće situacije: 2-2-1; 2-2-0; 2-1-1; 2-1-1-1; 2-1-1-0; 2-1-0-0) (1-1-1-1)