Pravilnik o nagradi „Stevan Mokranjac“ za muzičko stvaralaštvo

1. Nagradu dodeljuje Udruženje kompozitora Srbije i sponzor nagrade u Beogradu na predlog stručnog žirija Udruženja kompozitora Srbije.

2. Nagrada se dodeljuje za muzičko delo bez ograničenja u žanru, izvođačkom sastavu i trajanju, koje je prvi put javno izvedeno, odnosno (za radiofonska dela) zvučno prikazano preko medija, u prethodnoj kalendarskoj godini.

3. Nagrada se može dodeliti samo autoru koji je gradjanin Srbije. Gradjanin Srbije koji duže od 2 godine boravi u inostranstvu, ukoliko za njegovo delo postoji predog – dužan je, da putem e-maila ili na drugi način, na adresu UKS dostavi verodostojan dokaz o svom državljanstvu.

4. Isti autor može da dobije nagradu i više puta.

5. Nagrada se ne može deliti i ne mora se dodeliti.

6. Nagrada se sastoji iz povelje koju dodeljuje UKS i novčanog dela koji dodeljuje sponzor nagrade. Nagrada se uručuje prilikom otvaranja prve sledeće Tribine kompozitora na kojoj se nagrađeno delo, po mogućnosti, i zvučno prikazuje. Povelju UKS predaje, uz javno obrazloženje, predsednik žirija, a novčani deo nagrade predstavnik sponzora.

7. Obrazložene predloge za nagradu mogu davati ustanove i pojedinci, a žiri može da razmatra pojedina dela i prema svom uvidu. Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja kompozitora Srbije, Beograd, Mišarska 12-14 do 31. januara za prethodnu godinu.
Eventualni predlozi za dela članova žirija se ne uzimaju u obzir.

8. Članove žirija predlaže Upravni odbor UKS-a, a biraju se tajnim glasanjem na plenumu UKS-a. Žiri ima 5 članova i sekretara. Njihov rad se honoriše. Žiri iz svojih redova bira predsednika koji zakazuje i vodi sednice. Žiri radi prema posebnom poslovniku, a odlučuje na sednicama koje se održavaju u prostorijama UKS.

9. Sekretar žirija organizuje njegov rad, pribavlja potreban materijal za razmatranje i vodi zapisnik na sednicama. On održava i sve kontakte sa sponzorom nagrade i stara se o njenom medijskom publicitetu. Sekretar je dužan da, prema informaciama koje dobija od autora, vodi evidenciju o svim prvim izvođenjima te da o njima blagovremeno obaveštava članove žirija i omogućuje njihovo prisustvo.

10. Honorare članova žirija i sekretara, kao i sve troškove koje zahteva njihov rad, pokriva sponzor nagrade.

11. Udruženje kompozitora Srbije preuzima obavezu da, u skladu sa svojim mogucnostrima, dalje brine o plasmanu i publicitetu nagrađenog dela.