Anica Sabo (Srbija) diplomirala je (1980) i magistrirala (1986) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu odsek kompozicija, a studirala je i na odseku za duvačke instrumente (fagot). Završila je i doktorske studije (2007) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek za Teoriju umetnosti i medije. Nosi zvanje vanrednog profesora na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Po pozivu je radila i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji (Novi Sad, Kragujevac, Cetinje, Akademija lepih umetnosti u Beogradu).

Njeno angažovanje podjednako je usmereno na kompoziciju i muzičku teoriju. Kao kompozitor stvara na polju orkestarske muzike ali je, primarno okrenuta kamernom zvuku. Težište rada u oblasti muzičke teorije i analize fokusirano je na različite aspekte muzičke forme. Posebno se bavi pitanjem ispoljavanja simetrije u muzičkom obliku, a važno mesto u njenom radu zauzima proučavanje srpske muzike.

Kompozicija Sanjališče za recitatora, flautu, violinu i violu, inspirisana je romanima Bojana Meserka. U tri knjige Sanjališče, Sanjalnica i Senjalca (Sanjalište, Sanjaonica i Sanjači) opisano je bitisanje glavnog junaka u paralelnim svetovima. Romani se mogu svrstati u naučnofantastičnu literaturu, ali razumeti i kao tumačenje zamršenih tokova ljudske svesti. Čitalac se stalno pita da li je glavni junak neko u čijem se umu stvaraju neobične slike, ili on nehotice menja mesto i vreme svog postojanja. Radnja je realizovana između realnog (ovozemaljskog) i fiktivnog (vanzemaljskog) sveta. U literarnom iskazu postoji neprestana i nepresušna igra rečima i slogovima. Na taj način reči menjaju značenje ili ga potpuno gube.

Sjedinjavanje muzičkog toka sa nepredvidivim tokom ljudske svesti, rezultiralo je kompozicijom u kojoj se kroz smenu laganih i brzih odseka sugeriše moguće viđenje jedne posebne i neobične životne priče.