Anica Sabo (Srbija) diplomirala je i magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, odsek kompozicija, i završila dve godine studija na odseku za duvačke instrumente (fagot). Započela je 2007. godine doktorske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu na odseku za Teoriju umetnosti i medija. U zvanju je vanrednog profesora na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Po pozivu je radila i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji (Novi Sad, Kragujevac, Cetinje, Akademija lepih umetnosti u Beogradu).

Njeno angažovanje podjednako je usmereno na kompoziciju i muzičku teoriju. Kao kompozitor stvara na polju orkestarske muzike ali je primarno okrenuta kamernom zvuku. Težište rada u oblasti muzičke teorije i analize usmereno je na različite aspekte muzičke forme. Posebno se bavi pitanjem ispoljavanja simetrije u muzičkom obliku, a važno mesto u njenom radu zauzima proučavanje srpske muzike.

Tri odlomka, duvački trio
Tri odlomka predstavljaju zvučni zapis kratkih sećanja iz prošlosti. Prvi nosi sasvim lični doživljaj jedne dečje melodije, drugi je odjek šale koja se „izgovara“ pred slušaocima, a treći osvrt na melodiju iz kompozicije nastale pre dvadesetak godina. Odnos prema ansamblu i tretman svih muzičkih parametara nastavak je traganja za muzičkim izrazom koji se uspostavio u prethodnim delima (posebno duvačkom triju). Delo je nastalo 2007. godine i nova je verzija kompozicije koja je pod istim nazivom napisana dve godine ranije. Posvećena je kompozitoru i teoretičaru Berislavu Berku Popoviću.