Adrijan  Jorgulesku

Adrijan Jorgulesku (1951, Rumunija) – Posle završetka studija na Univerzitetu za muziku u Bukureštu stiče doktorat iz muzikologije 1990. i postaje profesor kompozicije i muzičkih oblika na toj visokoj školi. Njegova kompozitorska karijera tekla je paralelno sa političkim angažmanom i radom u kulturi. Bio je, nekoliko puta do sada, potpredsednik (1990-1992), a zatim predsednik Udruženja kompozitora i muzikologa Rumunije. Istovremeno, rukovodio je najvećim rumunskim Nacionalnim udruženjem stvaralaca (kompozitora i izvođača), predsednik je rumunske GEME (zaštita izvođačkih prava), i kao političar član rumunskog Parlamenta (1996–2000), potom i Ministar kulture i vera (2005–2008). Komponovao je velika dela (uključujući i 4 simfonije, 4 instrumentalna koncerta), brojne kamerne kompozicije, filmsku muziku, operu Revolucija (na tekst dobroznanog Jona Luke Karađale), i dobitnik je brojnih nacionalnih i internacionalnih priznanja. Pisao je muzikološke i estetičke studije i objavio nekoliko knjiga iz estetike, politike, ali i poezije i eseja.

Delo Four Inscriptions for Piano komponovano je 1976. i predstavlja jedinstveni ciklus uprkos tome što ga čini nekoliko komada različitog karaktera. Stavovi mogu biti izvođeni i pojedinačno. Prvi ima uvodni karakter i klicu naredna tri stava, i u smislu izraza, kao i oblikotvornih principa i materijala. Drugi donosi dinamičan razvoj i dostiže kulminaciju celog dela koja je rezultat akumuliranja tenzije. Treći stav je lirski, ili preciznije: ekstatično-meditativan, dok četvrti i poslednji ima scherzo karakter, istovremeno bivajući nastavak, replika i zaokruženje prethodnih. Zvučni materijal modalnog porekla tretiran je uz korišćenje (relativno) striktne serijske tehnike koja poštuje pravila simetrije intervala, melodijskog sleda ili akorada. Kako kompozicija ima modularnu strukturu, pijanista može da bira između 24 mogućnosti izgradnje modula. Izvođenje treba da osvetli različite planove ove konstrukcije tačno i brzo (Adrijan Jorgolesku).