Brajan Fernihau

Brajan Fernihau (1943, Velika Britanija). Studirao je kompoziciju sa Lenoksom Berklijem na Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu, a obuku je nastavio u Amsterdamu sa kompozitorom Ton de Leuom i Bazelu sa Klausom Huberom. Paralelno sa komponovanjem Fernihau se bavio pedagoškim radom. Predavao je kompoziciju na Musikhochschule u Fribourg-u-Brisgau, na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu i Univerzitetu u Kaliforniji, držao je letnje kurseve za novu muziku u Darmštatu i serije predavanja na Abbaye de Royaumont i Ircam, i bio je angažovan u mnogim umetničkim ustanovama u Evropi i SAD. Dobitnik je nagrade takmičenja Gaudeamus i specijalne nagrade italijanske sekcije ISCM.

Mnemosyne za bas flautu i traku (1986). Kompozicija Mnemosyne predstavlja sedmi i posljednji deo ciklusa Carceri d’invenzione za ansambl Brajana Fernihaua. U grčkoj mitologiji, Mnemozina je boginja uspomena i majka muza. Prema kompozitoru, „ različiti akordski šabloni iz prethodnih šest komada ovde su ponovo rasprostranjeni … kao sveprisutna pozadina koja služi proširivanju prethodnih ‘harmonskih prostora’ i omogućava diskretnoj ali stalno prisutnoj seriji centralnih tonova, oko kojih solista preliva ograničen broj intervalskih lanaca, da i sama proizađe iz osam početnih akorada i da ima jake unutrašnje veze…”.