Tijana Popović Mlađenović

Adresa: Alekse Nenadovića 28, 11000 Beograd
Telefon: +381 (0)11 2441 496
Mobilni: +381 (0)63 85 65 026
E-mail: tijana.popovic.mladjenovic@gmail.com

Dr Tijana Popović Mlađenović, muzikolog, je vanredni profesor na Katedri za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, gde predaje istoriju evropske i nacionalne muzike poslednjih decenija 19. i prvih decenija 20. veka. Angažovana je i na Katedri za muzikologiju i etnomuzikologiju Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i na Muzičkoj Akademiji na Cetinju u Crnoj Gori.

Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Odseku za muzikologiju FMU u Beogradu. Diplomski rad „Differentia specifica – iz kompozitorske prakse šezdesetih godina 20. veka u Beogradu”, potom magistarska teza „Muzičko pismo i svest o muzičkom jeziku sa posebnim osvrtom na avangardnu muziku druge polovine 20. veka”, kao i doktorska disertacija „Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja” su publikovani.

Kao stipendista francuske vlade, specijalizirala jena Univerzitetu Pariz IV – Sorbona, gde se usavršavala u oblasti savremene francuske muzike. Povodom istraživanja u okviru rada na doktorskoj tezi usavršavala se na studijskim boravcima u Bostonu i Oxfordu.

Njena glavna istraživačka polja interesovanja odnose se na muziku perioda fin de siècle, potom, na muzičke fenomene 20. i 21. veka (nacionalna i evropska muzika), kao i na pitanja muzičkog mišljenja.

Učestvuje na naučnim skupovima (Srbija, Francuska, Austrija, Portugalija, Slovenija, Litvanija, FbiH, Grčka, Velika Britanija, Poljska itd.) i objavljuje studije u muzikološkim časopisima i u monografskim muzikološkim publikacijama u zemlji i inostranstvu (na srpskom, engleskom, francuskom i nemačkom jeziku).

Saradnik je u enciklopedijama The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Die Musik in Geschichte und Gegenwart i Srpska enciklopedija. Član je Uredništva muzikološkog časopisa Muzički talas. Uključena je u više naučnih projekata Katedre za muzikologiju FMU.

Član je Internacionalnog muzikološkog društva, Internacionalnog projekta za muzičku signifikaciju (IPMS), Upravnog odbora Muzikološkog društva Srbije, Upravnog odbora Udruženja kompozitora i muzičkih pisaca Srbije, kao i Odbora Odeljenja za scenske umetnosti i muziku Matice srpske.

Do sada, pored velikog broja naučnih studija, analiza i naučnih eseja, objavila je i četiri knjige.

Tijana Popović Mlađenović – spisak radova