Anica Sabo (1954, Srbija) diplomirala je (1980) i magistrirala (1986) na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu – Odsek kompozicija, i završila dve godine studija na odseku za duvačke instrumente (fagot). Okončala je i doktorske studije (2007) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu odsek za Teoriju umetnosti i medije. Nalazi se u zvanju redovnog profesora na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Radila je i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i okruženju. Njeno angažovanje podjednako je usmereno na kompoziciju i muzičku teoriju. Kao kompozitorka primarno je okrenuta kamernom zvuku. U novije vreme njena inspiracija je sve češće tekst. Težište rada u oblasti muzičke teorije i analize usmereno je na različite aspekte muzičke forme. Posebno se bavi pitanjem ispoljavanja simetrije u muzičkom obliku, a važno mesto u njenom radu zauzima proučavanje srpske muzike.

Kompozicija Nasmeh v slovarju (Osmeh u rečniku) za violistu/recitatora i flautu nastala je na tekstove pesama dva savremena slovenačka pesnika Milana Dekleve, Besede strah ni več v slovarju (Reč strah ne postoji više u rečniku) i Miroslava Košute, Nasmeh v temi (Osmeh u tami). U pesmama se koncizno, kroz dinamičnu smenu reči, govori o nedoumicama, sumnjama, dilemama, strahu… U kompoziciji su aktivirani oni delovi ovih pesama koji jezgrovito sugerišu svakovrsne sukobe, kao i oni koji ukazuju na mogućnost njegovog pomirenja. Violisti/recitatoru je primarno poverena dramatizacija teksta. Deonica flaute sadrži elemente podrške dramatizaciji, ali je zvuk ovog instrumenta u osnovi usmeren ka isticanju poetskih momenata. Odnos prema ansamblu i tretman svih komponenata muzičkog izraza, nastavak je traganja za zvučnom slikom koja je započela u delima nastalim na tekstove savremenih slovenačkih književnika (posebno Sanjališča).  Povod nastanka kompozicije je promocija knjige savremene slovenačke književnosti koju je na srpski prevela grupa studenata Filološkog fakulteta pod mentorstvom van. prof. dr. Maje Đukanović.  Kompozicija je premijerno izvedena u Kruševcu u okviru projekta Zvuk reči Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine u Srbiji.