Ivan Brkljacic

Ivan Brkljačić (Srbija) je diplomirao (2001) i magistrirao (2005) kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasama profesora Srđana Hofmana i Zorana Erića. 2012. godine je odbranio doktorski umetnički projekat, na temu „Istar“ – ciklus nascentnih muzičkih karikatura za scensko izvođenje u pozorišnom dekoru, rađen pod mentorstvom profesora Srđana Hofmana.
Kompozicije Ivana Brkljačića izvođene su mnogo puta u Beogradu i ostalim gradovima Srbije. Takođe, njegova dela izvođena su u Belgiji, Holandiji, Kanadi, Švedskoj, Brazilu, Češkoj Republici, Italiji, Austriji, Sloveniji, BiH, Poljskoj, Nemačkoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Francuskoj, Rumuniji, Mađarskoj, Engleskoj, Australiji i Hong Kongu.
Autor je muzike za brojne pozorišne predstave, kao i za celovečernji igrani film Ustanička ulica.
Od 2005. godine radi na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, na Katedri za muzičku teoriju (trenutno je u zvanju vanrednog profesora). Na istom fakultetu, paralelno, obavlja funkciju prodekana za nastavu.
U periodu od 2007–2015. godine delovao je kao selektor programa Međunarodne tribine kompozitora.

B-G-B-A rok za 2 barokne violine, baroknu violu, violu da gambu i čembalo
Muzički motiv za ovu kompoziciju locirao sam u imenu ansambla (B-G-B-A-(rok)-G) koji sam iskoristio za koncept varijacionog toka čitave kompozicije. Od početnog motiva nižu se stavovi (ima ih ukupno osam) koji se postavljaju u muzičku ravan između baroknog i rock’n’roll idioma. Time se među njima uspostavlja specifična dramaturška, istorijska, stilska, i interpretativna korelacija. Između ostalih pojava, na kraju petog stava uvodi se solistička kadenca za solo čembalo (kao kakva rok solaža), koju u potpunosti kreira izvođač. Time se u muzičko tkivo – većinski bazirano na osnovama G tonalnog centra, odnosno akorda (g-h-d-f-g-b) sa ambivalencijom između durske i molske terce – uvodi i element improvizacionog, tj. slučajnog, što pomenutu korelaciju dodatno pojačava.