Dragan Latinčić

Dragan Latinčić (1982, Srbija) doktorirao je na Odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi profesora akademika Vlastimira Trajkovića. Kompozicije su mu izvođene u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je specijalne nagrade Letnje akademije Prag-Beč-Budimpešta i Aprilske nagra­de grada Beograda za stvaralaštvo mladih. Autor je knjiga: Mikrointervali u spektralnoj geometriji i Spektralna trigonometrija (zasnivanje univerzalne muzičko-matematičke analize), u izdanju Zadužbine Andrejević; kao i naučnih radova: “Microintervals in spectral geometry”, i “The application of the Pythagorean Theorem to the temporality of rhythmical projections of individual spectrum harmonics” izdatih u časopisu Srpska nauka danas. Autor je naučnih radova objavljenih u međunarodnom časopisu New Sound (“Possible Principles of Mathematical Music Analysis”) i Muzikologija (“Centralna rotacija pravilnih i nepravilnih muzičkih poligona”). Docent je na Odseku za kompoziciju Fakulteta muzičke umetnosti, od 2015. godine. Gostujući je predavač na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti u sklopu seminara Matematika i muzika.

O delu

Gudački kvartet pisan je 2020. godine. Kontrola metro-ritmičkog sistema uspostavljena je primenom tehnike horizontalnih hemiola i primenom tehnike ukrštenih ritmičkih sekvenci, koje su svojstvene muzici zapadno-afričke i centralno-afričke folklorne provenijencije. Kvartet se odlikuje i mikro-tonalnim relacijama. Ove relacije povremeno su spektro-distorzivne, a povremeno su uspostavljene klasičnim harmonskim vezama sa zajedničkim akordskim tonom. Zajednički akordski ton uglavnom predstavlja harmonik iskazan prirodnim (indeksnim) brojem iz spektra.