Dr Biljana Leković (1982) diplomirala je na Odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu 2008. godine. Doktorske studije muzikologije, pri istoj instituciji, završila je 2015. godine, odbranom doktorske disertacije „Kritička muzikološka istraživanja umetnosti zvuka: muzika i sound art” (rađene pod mentorstvom dr Vesne Mikić, red. prof). Od 2008. godine bila je angažovana kao saradnica u nastavi na Katedri za muzikologiju, da bi 2010. godine bila izabrana u zvanje asistenta, a onda i docenta, 2016. godine pri ovoj katedri. Kao predavačica aktivna je na svim nivoima studija, na kursevima posvećenim savremenoj opštoj i nacionalnoj istoriji muzike, elektroakustičkoj i popularnoj muzici, kao i novim medijima i medijskim praksama u kontekstu razvoja digitalne kulture (u okviru programa na master akademskim studijama Primenjena istraživanja muzike). Sarađivala je i na kursu Opšta teorija umetnosti na interdisciplinarnim master studijama Odseka za teoriju umetnosti i medija, Univerziteta umetnosti u Beogradu. Angažovana je takođe na doktorskim studijama na odseku za Višemedijsku i digitalnu umetnosti Univerziteta umetnosti u Beo­gradu. Predsednica je Centra za istraživanje popularne muzike, te aktivno učestvuje u realizaciji projekata ovog udruženja.