Dr Ivana Miladinović Prica (1979) diplomirala je na Odseku za muzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, a zatim završila doktorske studije pri istoj instituciji 2018. godine, odbranom doktorske disertacije „Efekti američke eksperimentalne muzike u polju savremene umetnosti i teorije” (rađene pod mentorstvom dr Mirjane Veselinović Hofman, red. prof). Dobitnica je nagrade iz fonda „Vlastimir Peričić“, koju dodeljuje Katedra za muzikologiju. Od 2010. zaposlena je na Fakultetu muzičke umetnosti kao asistent za užu naučnu oblast Muzikologija; 2018. izabrana je u zvanje asistenta sa doktoratom, a 2021. u zvanje docenta. Angažovana je i na interdisciplinarnim master studijama na Univerzitetu umetnosti u Beogradu. Učestvuje u realizaciji naučnog projekta Katedre za muzikologiju FMU, kao i projekta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Njena istraživačka aktivnost usmerena je prvenstveno na problematiku neoavangardnih i eksperimentalnih praksi u savremenoj američkoj, evropskoj i srpskoj muzici.