Katalin Kretu

Rumunski kompozitor i multimedijalni umetnik dr Katalin Kretu, komponuje orkestarska, kamerna, horska, klavirska, elektroakustička, algoritamska, elektronska, scenska i multimedijalna ostvarenja, koja se izvode širom Evrope.

Studirao je elektromehaničko inženjerstvo, muzičku pedagogiju i kompoziciju, a stekao je zvanje doktora nauka 2008. godine.

Usavršavao se u oblasti komponovanja i multimedijalnog komponovanja na Visokoj školi za muziku i pozorište u Hamburgu, u okviru Erasmus programa mobilnosti.

Od 2008. godine je rukovodilac Centra za elektroakustičku muziku i multimediju Nacionalnog muzičkog univerziteta u Bukureštu. Od 2002. godine je član Udruženja kompozitora i muzikologa Rumunije.

O kompoziciji

RESTBLICK za bajan (harmoniku) i elektroniku

Naslov kompozicije RESTBLICK nastao je spajanjem sufiksa naziva grada Bukurešta (nemački: Bukarest) i reči Blick (nemački: pogled). Prvi deo naziva takođe ima značenje (na engleskom) preostalog materijala, ostatka, taloga, nakon realizacije elektronske kompozicije RICHBLICK, koja je realizovana 2017. godine u okviru umetničke rezidencije u Institutu za kompjutersku muziku i tehnologiju zvuka Visoke umetničke škole u Cirihu.

Tonski materijal je modalan i uglavnom se fokusira na kombinacije velikih i malih sekundi, koje stvaraju melodijske celostepene i polustepene strukture i klastere. Delo je komponovano izjedna, sa različitim uzlaznim i silaznim zvučnim procesima koje interpretira solista, a koji se prožimaju sa ranije komponovanim elektronskim materijalom.

U okviru stvaralačkog procesa, koristeći Ambisonics skup objekata, razvio sam u programskom okruženju Mah algoritam za oprostorenje zvuka, koji se uživo kontroliše amplitudom zvukova koje proizvodi bajan. Zahvaljujući tome, čitava koncertna dvorana postaje veliki „meh”, dinamično elektroakustičko imerzivno okruženje za slušaoce.