Anica Sabo (Srbija) diplomirala je (1980) i magistrirala (1986) kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a završila je i dve godine studija na odseku za duvačke instrumente (fagot). Završila je i doktorske studije (2007) na Univerzitetu umetnosti u Beogradu (Odsek za teoriju umetnosti i medija). Radi kao vanredni profesor na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Po pozivu radila je i na drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji (Novi Sad, Kragujevac, Cetinje, Akademija lepih umetnosti u Beogradu). Njeno angažovanje podjednako je usmereno na kompoziciju i muzičku teoriju. Kao kompozitor stvara na polju orkestarske muzike, mada je primarno okrenuta kamernom zvuku. Težište rada u oblasti muzičke teorije i analize usmereno je na različite aspekte muzičke forme. Posebno se bavi pitanjem ispoljavanja simetrije u muzičkom obliku, a važno mesto u njenom radu zauzima proučavanje srpske muzike.

Kompozicija Lutanja (poema za violinu i klavir) nastala je 2011. i predstavlja novu, značajno prerađenu verziju kompozicije pod istim nazivom nastale pre više od deset godina, koja do sada nije izvođena. Osmišljena kao jednostavačna, kompozicija sadrži dva okvirno postavljena lagana segmenta razdvojena središnjim delom u brzom tempu. Za autorku je tokom izrade nove verzije posebno zanimljiv i zahtevan bio pokušaj da se novim, bitno pojednostavljenim sredstvima muzičkog izraza postigne efekat srodan prvobitnoj verziji. U tom smislu veliki izazov predstavljao je središnji deo koji je sazdan od više kratkih segmenata različitog muzičkog sadržaja. Potraga za postupcima koji bi održali autentičnost svakog segmenta i istovremeno obezbedili njihovo jedinstvo iznedrila je i pojedina nova rešenja. Ova verzija je nastala na podsticaj pijanistkinje Nataše Mitrović.