Anica Sabo

Anica Sabo (1954, Srbija) je diplomirala (1980) i magistrirala (1986) kompoziciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu (klase S. Rajičića i S. Hofmana), i na istom fakultetu završila dve godine studija na odseku za duvačke instrumente (fagot). Septembra 2014. godine odbranila je doktorsku disertaciju pod nazivom Ispoljavanje simetrije u muzičkom obliku – pitanja metodologije analize na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, odsek za Teoriju umetnosti i medije. Radi u zvanju redovnog profesora na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Radila je i na drugim visoko­školskim ustanovama u zemlji i okruženju.

Njeno angažovanje podjednako je usmereno na kompoziciju i muzičku teoriju. Kao kompozitorka primarno je okrenuta kamernom zvuku. U novije vreme njena inspiracija je sve češće tekst. Težište rada u oblasti muzičke teorije i analize usmereno je na različite aspekte muzičke forme. Posebno se bavi pitanjem ispoljavanja simetrije u muzičkom obliku, a važno mesto u njenom radu zauzima proučavanje srpske muzike.

Kazivanje, muzika za gudački orkestar

Kompozicija predstavlja značajno izmenjenu varijantu dela nastalog pod istim nazivom pre dve decenije. Tema 24. Međunarodne tribine kompozitora – Muzička kutija – bila je podsticaj da se u ovoj partituri izdvoje one situacije koje upućuju na karakteristike muzičke kutije. Posebnim tretmanom zvuka i orkestracionim rešenjima, određenim postupcima koji se odnose na način izvođenja, dodatim segmentima muzičkog toka, registarskim promenama i slično, učinjena su usmerenja ka zahtevima Tribine.