Uli Gete

Uli Gete (1954, Nemačka), kompozitor, muzičar, muzikolog, živi i radi kao slobodan muzičar i kompozitor u Kaselu (Nemačka). Glavna polja njegovog umetničkog interesovanja jesu savremena muzika i džez, pri čemu se najviše bavi minimalističkom muzikom – muzikom koja spaja evropske i vanevropske tradicije, zasnovanom na estetskim načelima redukcije i postepenog razvijanja muzičkih procesa. Do sada je napisao orkestarska dela za manje i veće sastave, gudačke kvartete, kamerna dela, džez i solo instrumentalne kompozicije. Njegova prva opera, Frontières (Granice), nastala je 2001–2003. godine.
Uli Gete je osnivač i rukovodilac jedinog nemačkog sastava za minimalističku muziku, in process (u procesu).
Takođe, Gete je rukovodilac kaselskog sastava gamelana Manyar Sewu, kao i Orkestra Sveta muzike.
U svojoj akademskoj karijeri, Gete je do sada predavao kao gostujući profesor na univerzitetima: u Rigi (2011), Hirošimi (2013. i 2015), Turskoj i na Javi (2014), u Jogdžakarti (Indonezija, 2016).
Osim toga, Gete drži i umetničke radionice i do sada je za više nemačkih udruženja pedagoga održao niz radionica iz različitih oblasti.
U svom muzikološkom radu, Gete je do sada objavio napise o minimalističkoj muzici i ritmu.

Dve grupe (2018), novo delo Ulija Getea, prvobitno napisano za gitarski ansambl, sastoji se od 7/8 ritmičko-polifonih figura koje se povremeno preklapaju s melodijskim frazama. Iz ciklusa Grenzen (Granice), kamerne opere iz 2001. godine, dolazi …dies ist mein… (…ovo je moje…). Naslov se odnosi na Rusoovu hipotezu o poreklu lične svojine u obeležavanju (demarkaciji) zemljišta.